Polityka Prywatności

Administratorem Państwa danych jest: Telkom Kuś Dominik z siedzibą w : 34-360 Milówce ul. Rynkowa 2 Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt . a, b, c oraz f: - w celu zawarcia i realizacji umowy i będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia jej realizacji, - w celu przedstawiania ofert usług własnych i będą przechowywane do momentu zakończenia umowy, - w celu odzyskiwania należności z tytułu zawartych umów oraz sprzedaży usług, a także w celu tworzenia - w celu przedstawiania oferty usług własnych i wówczas będą przechowywane do czasu wyrażeni a sprzeciwu marketingowego.statystyk, zestawień i analiz na potrzeby własne; w tym zakresie dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od odzyskania należności lub wykonania ostatniej czynności na danych osobowych w procesie windykacji. Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne. Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych, - sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, - przenoszenia danych, - wniesienia sprzeciwu. Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub prowadzenia działań marketingowych. Powyższe informacje mają zastosowanie także do wszystkich Państwa przedstawicieli dlatego uprzejmie prosimy o ich udostepnienie tym osobom. Niniejsze pismo nie zmienia warunków umów łączących strony i ma charakter czysto informacyjny.